Trẻ em thổi kèn môi


THÁI - KHUÊ 's son plays the Hmong Jew's harp in Hà nội, Viêtnam