GS Trần Văn Khê ngâm thơ cổ

Bài Qua đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)